Hotărârea Guvernului României nr. 1309/2012

din 27/12/2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 28/12/2012

Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile

incepand cu anul 2013


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 292, art. 294 alin. (7) si al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

   Art. 1. – (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care sunt aplicabile incepand cu anul 2013 sunt prevazute in anexa la prezenta hotarare, care modifica si inlocuieste anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (2) Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale completeaza, modifica si/sau abroga, dupa caz, hotararile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, pana la data de 31 decembrie 2012, pentru a asigura corelarea cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale prezentei hotarari.

   Art. 2. – La data de 1 ianuarie 2013, Hotararea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009, se abroga.

 

   

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

   

Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

    Bucuresti, 27 decembrie 2012.

    Nr. 1.309.

 

   
ANEXĂ
  (Anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004)

 

   
TABLOUL
cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013

 

   I. Codul fiscal – Titlul IX – Impozite si taxe locale

   

       
  CAPITOLUL II
Impozitul si taxa pe cladiri
  Valorile impozabile
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
  Art. 251 alin. (3)
  Tipul cladirii Valoarea impozabila
– lei/m2
  Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative) Fara instalatii de apa, canalizare, electrice sau incalzire
  A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 935 555
  B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 254 159
  C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat ori cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 159 143
  D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 95 63
  E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica cladirii 75% din suma care s-ar aplica cladirii
  F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 50% din suma care s-ar aplica cladirii 50% din suma care s-ar aplica cladirii

   

               
  CAPITOLUL III
Impozitul si taxa pe teren
  Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in intravilan – Terenuri cu constructii
  Art. 258 alin. (2)
  Zona in cadrul localitatii Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati
– lei/ha –
  0 I II III IV V
  A 10353 8597 7553 6545 889 711
  B 8597 6499 5269 4447 711 534
  C 6499 4447 3335 2113 534 355
  D 4447 2113 1763 1230 348 178

   

             
  Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in intravilan
– orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii –
  Art. 258 alin. (4)
  – lei/ha –
  Nr. crt. Zona A B C D
  Categoria de folosinta
  1. Teren arabil 28 21 19 15
  2. Pasune 21 19 15 13
  3. Faneata 21 19 15 13
  4. Vie 46 35 28 19
  5. Livada 53 46 35 28
  6. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 28 21 19 15
  7. Teren cu ape 15 13 8 x
  8. Drumuri si cai ferate x x x x
  9. Teren neproductiv x x x x

   

             
  Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan
  Art. 258 alin. (6)
  – lei/ha –
  Nr. crt. Zona A B C D
  Categoria de folosinta
  1. Teren cu constructii 31 28 26 22
  2. Teren arabil 50 48 45 42
  3. Pasune 28 26 22 20
  4. Faneata 28 26 22 20
  5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 55 53 50 48
  5.1. Vie pana la intrarea pe rod x x x x
  6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 56 53 50 48
  6.1. Livada pana la intrarea pe rod x x x x
  7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1 16 14 12 8
  7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie x x x x
  8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6 5 2 1
  8.1. Teren cu amenajari piscicole 34 31 28 26
  9. Drumuri si cai ferate x x x x
  10. Teren neproductiv x x x x

   

       
  CAPITOLUL IV
Impozitul pe mijloacele de transport
  Art. 263 alin. (2)1)
  Nr. crt. Mijloace de transport cu tractiune mecanica
  I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta)
  1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3, inclusiv 8
  2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv 18
  3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv 72
  4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv 144
  5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 290
  6. Autobuze, autocare, microbuze 24
  7. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv 30
  8. Tractoare inmatriculate 18
  II. Vehicule inregistrate
  1. Vehicule cu capacitate cilindrica: lei/200 cm3
  1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 2-4
  1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 4-6
  2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50-150 lei/an

   1) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile aduse prin Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, si nu au fost indexate, deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.

   

           
  Art. 263 alin. (4)2)
Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
  Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Impozitul
(lei/an)
  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
  I. doua axe
    1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133
    2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 133 367
    3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 367 517
    4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1169
    5. Masa de cel putin 18 tone 517 1169
  II. 3 axe
    1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231
    2. Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 231 474
    3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 474 615
    4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947
    5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1472
    6. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1472
    7. Masa de cel putin 26 tone 947 1472
  III. 4 axe
    1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 615 623
    2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 623 973
    3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1545
    4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1545 2291
    5. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1545 2291
    6. Masa de cel putin 32 tone 1545 2291
  Art. 263 alin. (5)3)
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
  Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Impozitul
(lei/an)
  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
  I. 2+1 axe
    1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0
    2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0
    3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 60
    4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137
    5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 137 320
    6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414
    7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747
    8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1310
    9. Masa de cel putin 28 tone 747 1310
  II. 2+2 axe
    1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299
    2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491
    3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721
    4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871
    5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1429
    6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1429 1984
    7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1984 3012
    8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1984 3012
    9. Masa de cel putin 38 tone 1984 3012
  III. 2+3 axe
    1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1579 2197
    2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2197 2986
    3. Masa de cel putin 40 tone 2197 2986
  IV. 3+2 axe
    1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1395 1937
    2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1937 2679
    3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2679 3963
    4. Masa de cel putin 44 tone 2679 3963
  V. 3+3 axe
    1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960
    2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1434
    3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1434 2283
    4. Masa de cel putin 44 tone 1434 2283

   2) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011, si nu au fost indexate deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.

   3) Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011, si nu au fost indexate deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.

   

     
  Art. 263 alin. (6)
Remorci, semiremorci sau rulote
  Masa totala maxima autorizata Impozit
– lei –
  a) Pana la o tona, inclusiv 9
  b) Peste o tona, dar nu mai mult de 3 tone 34
  c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52
  d) Peste 5 tone 64
  Art. 263 alin. (7)
Mijloace de transport pe apa
  1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 21
  2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56
  3. Barci cu motor 210
  4. Nave de sport si agrement Intre 0 si 1119
  5. Scutere de apa 210
  6. Remorchere si impingatoare: x
  a) pana la 500 CP, inclusiv 559
  b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 909
  c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv 1398
  d) peste 4000 CP 2237
  7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 182
  8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: x
  a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv 182
  b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone, inclusiv 280
  c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone 490

   

       
  CAPITOLUL V
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
  Art. 267 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban
– lei –
  Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism  
  a) pana la 150 m2, inclusiv 5-6
  b) intre 151 si 250 m2, inclusiv 6-7
  c) intre 251 si 500 m2, inclusiv 7-9
  d) intre 501 si 750 m2, inclusiv 9-12
  e) intre 751 si 1000 m2, inclusiv 12-14
  f) peste 100 m2 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depaseste 1000 m2
  Art. 267 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari
Intre 0 si 8 lei, inclusiv pentru fiecare m2 afectat
  Art. 267 alin. (7)
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor
Intre 0 si 8 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafata ocupata de constructie
  Art. 267 alin. (11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu
Intre 0 si 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord
  Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean
Intre 0 si 15 lei, inclusiv
  Art. 267 alin. (13)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
Intre 0 si 9 lei, inclusiv
  Art. 268 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice
1. in mediul rural Intre 0 si 15 lei, inclusiv
  2. in mediul urban Intre 0 si 80 lei, inclusiv
  Art. 268 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare
Intre 0 si 20 lei, inclusiv
  Art. 268 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale
Intre 0 si 32 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 sau fractiune de m2
  Art. 268 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea certificatului de producator
Intre 0 si 80 lei, inclusiv
  Art. 268 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica
Intre 0 si 4195 lei, inclusiv

   

       
  CAPITOLUL VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
  Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:
  – lei/ m2 sau fractiune de m2
  a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica Intre 0 si 32, inclusiv
  b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate Intre 0 si 23, inclusiv

   

       
  CAPITOLUL VII
Impozitul pe spectacole
  Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistica sau activitatea distractiva:
  – lei/ m2
  a) in cazul videotecilor Intre 0 si 2, inclusiv
  b) in cazul discotecilor Intre 0 si 3, inclusiv

   

     
  CAPITOLUL XIII
Sanctiuni
  Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice
  Art. 294 alin. (3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 279 lei la 696 de lei
  Art. 294 alin. (4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 de lei la 1578 lei.

   

     
  Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice
  Art. 294 alin. (6) (6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:
– contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1300 lei la 6312 lei.

   II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

   

       
  ANEXA
Lista cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru
  Nr. crt. Extras din norma juridica
  – lei –
  CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice
  1. Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare 2
  2. Eliberarea certificatului de producator Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale
  3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X
  – pentru animale sub 2 ani 2
  – pentru animale peste 2 ani 2
  4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate: X
  – pentru animale sub 2 ani 2
  – pentru animale peste 2 ani 5
  5. Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala Punct abrogat prin art. 1, pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
  6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite in justitie 2
  7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
  8. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului 15
  9. Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei 2
  10. Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine 2
  11. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila 2
  12. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2
  CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit
  1. Acte de identitate: X
  a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetatenii romani, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru cetatenii straini si pentru persoanele fara cetatenie, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani 5
  b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
  c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor fara cetatenie 6
  d) eliberarea unor noi carti, buletine, carnete de identitate si legitimatii provizorii in locul celor pierdute, furate sau deteriorate Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
  2. Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
  3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare 3
  4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit 2
  CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere
  1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule: x
  a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E 6
  b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
  c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
  d) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si TV 28
  e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
  f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
  2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E 84
  3. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
  4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
  CAPITOLUL IV
Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
  1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor: x
  a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv 60
  b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg si 3.500 kg, inclusiv Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
  c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 145
  2. Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar 9
  3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 414
  CAPITOLUL IV1
Taxa pentru furnizare date
    Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare 5
  CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere 15

Lasa o Parere